نویسنده = محمد باقر غفرانی
تعداد مقالات: 2
1. نقش آموزش عالی دولتی در ایران

دوره 11، شماره 11، پاییز و زمستان 1374، صفحه 3-12

علی اکبر صالحی؛ محمد باقر غفرانی


2. وضعیت تکنولوژی انرژی هسته‌ای در پایان قرن حاضر و روند تحول آن

دوره 9، 6- ویژه "انرژی و جایگاه آن در ایران"، پاییز و زمستان 1372، صفحه 52-67

محمد باقر غفرانی