نویسنده = محمد رضا پورجعفری
تعداد مقالات: 1
1. خورشید بهترین جایگزین برای انرژی است

دوره 10، 8 -ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (3)، بهار و تابستان 1373، صفحه 59-61

محمد رضا پورجعفری