نویسنده = یاسر صمیمی
تعداد مقالات: 4
2. پایش فرایندهای دومرحله‌یی با مشخصه‌ی کیفی پروفایلی در مرحله‌ی دوم

دوره 31.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 3-11

حمید اسماعیلی؛ احمد صادقیه؛ امیرحسین امیری؛ یاسر صمیمی


3. شناسایی نقطه‌ی تغییر و مقدار شیب روند در نمودارهای کنترل تعدیل ریسک شده در فاز ۱

دوره 31.1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 65-72

رضا قاسمی؛ یاسر صمیمی؛ حمید شهریاری