کلیدواژه‌ها = متدولوژی سطح پاسخ
تعداد مقالات: 2
1. بهینه‌سازی چندهدفه‌ی مسئله‌ی مرکز تماس چندگانه بااستفاده از متدولوژی سطح پاسخ

دوره 1-30، شماره 1.1، بهار و تابستان 1393، صفحه 47-57

رضا برادران کاظم زاده؛ علی سلماس نیا؛ هادی دارابی