رویکرد نظریه بازی برای تعیین سطح تبلیغات یک محصول به همراه قیمت گذاری دو محصول مکمل جانشین با وجود قیمت مشخص برای محصول اصلی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

تبلیغات و قیمت گذاری از موضوعات استراتژیک شرکت ها محسوب می شوند. سه محصول شامل یک کالای اصلی و دو کالای مکمل آن که جانشین یکدیگر هستند را در نظر بگیرید. در این مقاله برای اولین بار، مساله تعیین همزمان سطح تبلیغات محصول اصلی به همراه قیمت گذاری دو محصول جانشین مکمل محصول اصلی مورد بررسی قرار گرفته است. جواب های تعادلی مساله به همراه تحلیل های پارامتریک بر روی سطح تبلیغات تعادلی با رویکرد استکلبرگ-برترند که در آن محصول اصلی رهبر و محصولات جانشین پیرو هستند محاسبه و ارایه شده است. تحلیل حساسیت پارامتریک نشان می دهد که تقاضای پایه بازار بر روی تبلیغات تعادلی بی اثر است. همچنین، کشسانی قیمت خودی بر روی تبلیغات تعادلی اثر منفی و کشسانی قیمت غیر-خودی بر روی تبلیغات تعادلی اثر مثبت دارد. نتایج تحلیلی نشان می دهد قیمت محصول اصلی، اثر مثبت بر روی سطح تبلیغات محصول اصلی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A game theoretic approach for determination of advertising level of a main product and pricing of two substitute products with specified price of the main product

نویسنده [English]

  • M. R‌a‌s‌t‌i-B‌a‌r‌z‌o‌k‌i
D‌e‌p‌t. o‌f I‌n‌d‌u‌s‌t‌r‌i‌a‌l a‌n‌d S‌y‌s‌t‌e‌m‌s E‌n‌g‌i‌n‌e‌e‌r‌i‌n‌g- I‌s‌f‌a‌h‌a‌n U‌n‌i‌v‌e‌r‌s‌i‌t‌y o‌f T‌e‌c‌h‌n‌o‌l‌o‌g‌y
چکیده [English]

Advertising is a form of marketing efforts to promote using a product or service. Researches show that in 2015 an estimate of US$529.43 billion was spent on advertising in the world. In addition, pricing, as the part of the business's marketing plan, is the process of setting the price at which customers buy products and services. In the pricing, manufacturers consider the price at which it could acquire the goods, the market place, the manufacturing cost, competition, brand, market condition, and quality of product. Therefore, advertising and pricing are two strategic important decisions for manufactures. In the current paper, three products including one main product and two substitute products where each substitute product is the complementary product for the main product are considered. In this paper, for the first time, the problem of determining the advertising level of the main product as well as determining the pricing of the two substitute products is addressed. It is assumed that the price of the main product is constant and specified. The solution of the mentioned problem is obtained based on the Stackelberg game in which the manufacturer of the main product is the leader and the two manufacturers of the complementary products are the follower. The equilibrium solutions for the mentioned structure are obtained. Also, some sensitivity analysis of the important parameters is done and presented. The results show that the market base has no effect on the main product advertising effort. Also, the result shows that the self-price has the negative effect on the advertising effort but the cross-price has the positive effect on the advertising effort. In addition to, the results show that the main product price has the positive effect on the advertising effort that means if the main product price increases the equilibrium advertising effort will be increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertising
  • Pricing
  • Substitute products
  • Stackelberg equilibrium and game theory