مدل‌سازی سه مرحله‌ای و دو هدفه مساله‌ی برنامه‌ریزی حمل و نقل، انتخاب و تغییرات تاکتیکی سبد وسایل نقلیه

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شاهد، دانشکده مهندسی، دپارتمان مهندسی صنایع، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، یک مدل ریاضی چندمرحله‌ای دوهدفه برای برنامه‌ریزی حمل و نقل ارائه میشود. در مرحله‌ی اول، مدل ریاضی برای برنامه‌ریزی حمل و نقل توسعه‌یافته است، پس از آن، مساله‌ی انتخاب سبد بهینه‌ی وسایل نقلیه با توجه به سود حاصل از هریک از وسایل نقلیه حل میشود و در مرحله‌ی سوم، مدل دوهدفه تغییرات تاکتیکی در سبد وسایل نقلیه، ارائه می‌شود که تابع هدف اول آن، مجموع سود حاصل از وسایل نقلیه را حداکثر میکند و تابع هدف دوم آن میزان انحراف از تعداد وسایل نقلیه در سبد بهینه وسایل نقلیه را حداقل میکند. سپس از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی فازی و محدودیت اپسیلون برای حل مدل دوهدفه مرحله‌ی سوم استفاده می‌شود. درنهایت، تحلیل حساسیتهایی انجام‌شده و نتایج حاصل از حل یک مثال عددی با نتایج حل یک مدل برنامه‌ریزی حمل و نقل کلاسیک مقایسه شده است که کارایی روش پیشنهادی در صنعت حمل و نقل را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Three-phase and bi-objective modeling of transportation planning, selection and tactical changes of the vehicle basket

نویسنده [English]

  • parisa hasani
Shahed university, Faculty of Engineering, industrial engineering department, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, a multi-phase bi-objective mathematical model is presented for a transportation planning. It is assumed that there is a planning horizon which includes some planning periods. In each phase, its related decisions are made. In the first phase, a transportation planning is done for each planning period considering products inconsistency features and other real conditions. In mentioned model steaming decision is made to solve products inconsistency before transporting the new product and the model considers transportation, steaming and other related costs to define optimal tour plan for each vehicle in each time period. The model is solved for each period separately according to the products demands and supplies in mentioned period. In the second phase, according to the total benefit and cost of each vehicle in each period, an optimal portfolio of vehicles is determined. The proposed model of the second phase considers average and risk of using various vehicles and tries to select proper ones. By the proposed portfolio, the transportation company will face to a strategic number of vehicles plan and according to observed periods may have more profit in the future. In the third phase, a bi-objective model is proposed for tactical decisions of purchasing or sale of each vehicle considering their age, their potential profits, their maintenance and other costs at the beginning of each time period. The first objective tries to maximize the total benefit of the transportation company while the second one minimizes the deviation of number of vehicles with their target value which was determined in the second phase by the portfolio selection model. By the third model, the transportation company will decide to purchase or sale each vehicle types to be used for the next time period. This decision is made considering the required demands or supplies, different costs and benefits. Finally, a fuzzy goal programming approach is used to solve the bi-objective model. Sensitivity analysis is done to consider models validity. Comparison of the proposed three phased approach with a classic transportation problem for a numerical example confirms efficacy of the proposed approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transportation planning
  • period planning
  • horizon planning
  • Portfolio selection
  • Fuzzy goal programming