طراحی مجدد شبکه زنجیره تأمین جهت ایجاد قابلیت تاب‌آوری با معرفی استراتژی تشکیل اتحادیه

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع/دانشکده فنی و مهندسی/دانشگاه قم

چکیده

طراحی شبکه زنجیره تأمین تاب‌آور جزء تصمیمات استراتژیک زنجیره تأمین است.‌ تحقیقات گذشته در حوزه تاب‌آوری بر طراحی شبکه‌های زنجیره تأمین جدید، تمرکز داشته‌اند. این تحقیق جهت ایجاد قابلیت تاب‌آوری در شبکه زنجیره تأمین موجود، به طراحی مجدد شبکه پرداخته است. یک مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای این مسئله توسعه داده شده است. جهت ایجاد قابلیت تاب‌آوری در زنجیره تأمین، دو استراتژی کاهش ریسک اختلال موجود پرکاربرد با عنوان "ظرفیت مازاد" و "ذخیره اضطراری" بهمراه استراتژی جدید "تشکیل اتحادیه" در سناریوهای مختلف اختلال مورد بررسی قرارگرفته است.


آزمایش‌های محاسباتی به‌منظور ارزیابی میزان کارایی مدل تاب‌آور و همچنین مقایسه استراتژی‌های مختلف کاهش ریسک اختلال انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که عرضه محصول و سود زنجیره تأمین تاب‌آور به ترتیب 13 و 9 درصد بیشتر از زنجیره غیر تاب‌آور است. همچنین‌ استراتژی تشکیل اتحادیه در بهبود عرضه محصول زنجیره تأمین، تاثیر بیشتری از دو استراتژی دیگر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Supply chain network redesign to make resilient supply chain with introducing the establishing alliance strategy

نویسندگان [English]

  • Mohammad Yavari 1
  • mohsen aghelan 2
1 Assistant Professor of Industrial Engineering Department Faculty of Engineering University of Qom, Qom, Iran Email: m.yavari@qom.ac.ir Email: yavari.mohamad@gmail.com
2 MSc student of Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, Faculty of Technology and Engineering, University of Qom
چکیده [English]

Resilient supply chain network design is a strategic issue in the field of supply chain management. Nonetheless, just designing resilient supply chain has been considered for designing new supply chains in previsous researches, and making resiliency in an existing supply chain has not been investigated. In current research, redesigning a supply chain to make resilient supply chain has been studied with possibility of opening new facilities and closing and resizing the existing facilities. This supply chain consists of a set of manufacturers, existing and potential distribution centers, existing and potential retailers and customers. Distribution centers and retailers may be redesigned in this chain. For this problem, a mixed-integer linear programing model has been developed. Two existing and most applied strategies consisting of extra capacity and the emergency stock, along with a new disruption risk mitigation strategy, named establishing alliance strategy, have been investigated in various disruption scenarios. Establishing alliance has been applied in two parts of supply chain including manufacturers and retailers.


Computational experiments were conducted to assess the performance of the resilient model and comparison between the disruption risk mitigation strategies. The results revealed that supply capability of the resilient model is 13% higher than the non-resilient one. Furthermore, resilient supply chain enjoys 9% better performance than non-resilient supply chain in terms of profit. In addition, "establishing alliance" strategy has greater impact in supply capability enhancement compared to "extra capacity" and "emergency stock" strategies. Also, establishing alliance between manufacturers in comparison with alliance between retailers has more impact on the performance of the supply chain in terms of both supply quantity and profit.


Through formation an alliance in manufacturers, the supply quantity and profit of the supply chain will be increased 6.7% and 5.5%, respectively. While, establishing an alliance in retailers improves supply capability and profit 3.5% and 1.6%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain network redesign
  • disruption
  • Resilience
  • Disruption‎ risk mitigation strategy
  • Establishing alliance strategy