یک رویکرد حل ترکیبی برای مسئله مکان‌یابی- مقاوم‌سازی بیمارستان‌های با ظرفیت‌های محدود

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد

2 استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد

3 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

در این مقاله، مسئله مکانیابی بیمارستانهای جدید و مقاومسازی تعدادی از بیمارستانهای موجود با توجه به بودجه محدود در دسترس مطرح شده است. ابتدا مکانهای بالقوه جهت احداث بیمارستان تعیین شده است. در ادامه، با استفاده از مدل ریاضی ارائه شده، مکانهای بهینه جهت احداث بیمارستان‌های جدید تعیین و نیز تصمیمات مربوط به مقاومسازی تعدادی از بیمارستانهای موجود، گرفته شده است. جهت حل مدل با توجه به دوهدفه بودن آن، روش محدودیت اپسیلون تقویت شده (II) استفاده شده است. برای سنجش اعتبار مدل، یک مطالعه موردی بر اساس اطلاعات جمعیتی و جغرافیایی شهر یزد بررسی و تحلیل شده است. با توجه به امکان به کارگیری مدل در مسائل کاربردی و عملیاتی با ابعاد بزرگ و همچنین NP-Hard بودن مدل، یک الگوریتم ابتکاری دوفازی چندهدفه ارائه و بر اساس برخی مثالهای عددی، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ََAn integrated solution approach for the hospital location-hardening problem with limited capacity

نویسندگان [English]

  • Yahya Zare Mehrjerdi 2
  • Saeede Sarikhani Khorami 3
2 Depaerment of Industrial Engineering, Yazd University, Yazd, Iran.
3 Department of Industrial engineering, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Hospitals are one of the most important centers of medical service. At the time of the occurrence of natural and abnormal disasters, the demand for these centers may increase and some of these hospitals will be damaged and lose their functionality. On the other hand, in order to protect the lives of the injured, the distance and time of their transfer to hospitals are of particular importance.

The proposed problem addressed simultaneously the crisis and normal conditions and tried to determine the location of hospitals in such a way that with limited resources in hand and the normal capacity and extra that can be used in times of crisis, the minimum distances Have Taking into account the decisions of the hardening of existing hospitals and the location of new hospitals simultaneously, post-abandonment distances are reduced compared to when the location is taken regardless of disability and rehabilitation, and this can be an effective step in crisis management. The capacity of hospitals in normal conditions and in the event of a crisis is limited and considering this in the model gives more realistic results.

In this research, the problem of locating new hospitals and hardening a number of existing hospitals with limited available budget has been discussed. First, the potential locations to build a hospital are specified. Then, using the proposed mathematical model, the optimal locations for the construction of new hospitals were determined, as well as decisions regarding the hardening of a number of existing hospitals. In order to solve the model due to its bi-objective function, the Augmented Epsilon Constraint Method II is used. To evaluate the validity of the model, a case study was carried out based on demographic and geographical information of Yazd city. Regarding the possibility of applying the model to large-scale applications and operating issues as well as NP-hardness of the model, an innovative multi-objective two-phase algorithm is proposed and evaluated based on some numerical examples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • location
  • hopital hardening
  • GIS
  • Augmented Epsilon constraint method (II)
  • Multi-objective two phase heuristic algorithm