مدل سازی انتشار مدیریت زنجیره تامین سبز در صنایع تولیدی با استفاده از تحلیل پویایی سیستم

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه مهندسی صنایع-دانشیار گروه مهندسی صنایع-دانشکده مهندسی-دانشگاه الزهرا(س)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا

10.24200/j65.2019.50623.1873

چکیده

امروزه اگرچه زنجیره تامین سبز یکی از راهبردهای اساسی دولتها و مزیتی رقابتی برای شرکتها است، موانع و مشکلات فراوانی در انتشار و پیاده سازی آن در میان صنایع تولیدی وجود دارد که نیل به آن، با توجه به اهداف متفاوت و بعضا متناقض ذینفعان و نیز طیف گسترده عوامل تاثیرگذار با اثرات متقابل و غیرمستقیم، به موضوعی پیچیده تبدیل شده است. این پژوهش با استفاده از ابزارهای سیستم های دینامیکی، تعاملات میان ذینفعان کلیدی (دولت، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان) را به صورت کمی و پویا مدل نموده و الگوی انتشار مدیریت زنجیره تامین سبز را تشریح می نماید. مدل پیشنهادی ضمن تجزیه و تحلیل انواع روابط بازخوردی و علی و معلولی بین ذی نفعان کلیدی، روند انتشار مدیریت زنجیره تامین سبز را در گذر زمان بررسی کرده و حساسیت نتایج را به پارامترهای مدل ارزیابی می نماید. همچنین مدل مذکور در صنایع خودروسازی ایران شبیه سازی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the diffusion of green supply chain management in production industries using system dynamics

نویسندگان [English]

  • jafar Bagherinejad 1
  • maryam naeiji 2
2 Graduate student of Al-Zahra University
چکیده [English]

The implementation of the Green Supply Chain (GSC) has become one of the fundamental strategies of governments today, and is recognized as a competitive advantage for companies. Nevertheless, the diffusion and expansion of Green Supply Chain Management (GSCM) in manufacturing industries is a complex subject and faces many barriers and difficulties. The existence of different stakeholders with different and sometimes contradictory goals, along with a wide range of influential factors that have mutually interactive and indirect effects, are two main features of this issue. Using system dynamics tools, this research models the interactions between the key stakeholders including government, manufacturers, and consumers quantitatively and dynamically, and describes the pattern of GSCM diffusion in manufacturing companies. The proposed model analyzes feedback and causal relationships among key stakeholders, evaluates the path of GSCM diffusion over time. It also evaluates the sensitivity of the results to the model parameters. Moreover, as a case study, the model is simulated in Iran's automotive industry and the results of various scenarios have been analyzed. The most important results are:

 Diffusion of GSCM in automotive companies has a decreasing oscillation pattern, and over time, the revenue of the two green producer groups and normal producers comes close together and reaches to a certain proportional level.

 The amount of government subsidies to producers and consumers of green products has an effect on GSCM diffusion. The results show that in the case of same changes in these two parameters, the impact of the consumer subsidy (SC) is far greater than the effect of the producer subsidy (SM), and if the government's target is more green production, the consumption subsidy has a better effect.

 GSCM releases will be significantly enhanced, if green manufacturers can reduce the cost of their products in a variety of ways.

 Sensitivity of consumers to green product preferences is also effective in GSCM diffusion, but its effect is less than other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green supply chain management
  • system dynamics
  • diffusion modeling
  • supply chain simulation