ارائه‌ی یک مدل ریاضی برای انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر اهداف توسعه‌ی پایدار درشرایط عدم قطعیت و منابع محدود

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده‌ی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شیراز

2 دانشکده‌ی مهندسی صنایع، موسسه غیرانتفاعی زند، شیراز

چکیده

در این مقاله، یک مدل ریاضی چندهدفه چند دوره‌یی برای انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر اهداف توسعه‌ی پایدار با در نظر گرفتن محدودیت منابع پیشنهاد می‌شود. بر اساس بعد اقتصادی پایداری، سود حاصل از اجرای پروژه‌ها بیشینه و بر اساس بعد زیست‌محیطی، میزان انتشار گازهای گلخانه‌یی، مصرف انرژی و پسماندهای تولید شده کمینه می‌شود. در بعد اجتماعی تعداد فرصت‌های شغلی، تعداد افراد تحت پوشش بیمه، رضایت شغلی کارکنان، تأثیر پروژه بر اقتصاد منطقه و تعداد روزهای از دست رفته کاری بررسی می‌شود. عدم‌قطعیت پارامترهای استراتژیک و عملیاتی مدل‌نیز لحاظ شده است و برای برخورد با عدم‌قطعیت، از برنامه‌ریزی فازی امکانی استفاده می‌شود. مدل با یک رویکرد دومرحله‌یی مبتنی بر برنامه‌ریزی فازی و روش تصمیم‌گیری بهترین ـ بدترین گروهی حل می‌شود. نتایج عددی، کارایی مدل پیشنهادی را تأیید می‌کنند و نشان می‌دهند که اهداف توسعه‌ی پایدار، موجب بهبود چشم‌گیر ابعاد زیست‌محیطی و اجتماعی بدون کاهش قابل‌ملاحظه سود پروژه‌های انتخاب شده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها