ارائه یک مدل ریاضی برای انتخاب پروژه های سرمایه‌گذاری مبتنی بر اهداف توسعه پایدار در شرایط عدم قطعیت و منابع محدود

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع-دانشگاه صنعتی شیراز

2 مهندسی صنایع-مدیریت پروژه،موسسه غیرانتفاعی زند، شیراز، ایران

چکیده

در این مقاله، یک مدل ریاضی چندهدفه چند دوره‌ای برای انتخاب پروژ‌ه‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر اهداف توسعه پایدار با در نظر گرفتن محدودیت منابع پیشنهاد می‌شود. بر اساس بعد اقتصادی پایداری، سود حاصل از اجرای پروژه‌ها بیشینه و بر اساس بعد زیست‌محیطی، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای، مصرف انرژی و پسماندهای تولید شده کمینه می‌شود. در بعد اجتماعی تعداد فرصت‌های شغلی، تعداد افراد تحت پوشش بیمه، رضایت شغلی کارکنان، تاثیر پروژه بر اقتصاد منطقه و تعداد روزهای از دست رفته کاری بررسی می‌شود. عدم‌قطعیت پارامترهای استراتژیک و عملیاتی مدل‌ نیز لحاظ شده است و برای برخورد با عدم‌قطعیت، از برنامه‌ریزی فازی امکانی استفاده می‌شود. مدل با یک رویکرد دومرحله‌ای مبتنی بر برنامه‌ریزی فازی و روش تصمیم‌گیری بهترین-بدترین گروهی حل می‌شود. نتایج عددی کارایی مدل پیشنهادی را تایید می‌کنند و نشان می‌دهند که اهداف توسعه پایدار، موجب بهبود چشمگیر ابعاد زیست‌محیطی و اجتماعی بدون کاهش قابل‌ملاحظه سود پروژه‌های انتخاب شده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A mathematical model for selecting investment projects based on sustainable development goals in the face of uncertain conditions and limited resources

نویسندگان [English]

  • Naeme Zarrinpoor 1
  • Mohammad Zarrinpoor 2
1 department of industrial engineering, Shiraz university of technology
2 Zand Institute of Higher Education, Faculty of Industrial Engineering, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The investment project selection problem is one of the most pressing challenges confronting organization managers, and its primary goal is to assist investors in selecting the best set of projects given the circumstances of their decision-making environment. In this work, a multi-objective mathematical model is developed for choosing investment projects across a multi-period horizon based on sustainable development goals. The gains from project execution are maximized in terms of the economic dimension of the sustainability. The quantity of greenhouse gas emissions, produced waste, and energy spent to supply the needed raw materials are minimized in accordance with the environmental dimension. The number of job openings, the number of individuals covered by insurance, the work satisfaction of employees as a result of delivering welfare services, the project’s influence on the local economy, and the number of days lost are all factors to consider in the social component of sustainability. Real-world limitations like as machinery, labor, raw materials, and the capacity of suppliers to deliver the needed raw materials for projects are all taken into account in the suggested model. As it is seldom feasible to determine the precise value of parameters, the uncertainty in the strategic and operational parameters of the project selection model is also taken into consideration. To cope with uncertainty in the model parameters, the fuzzy possibilistic programming technique is utilized. A two-stage solution technique is provided for solving the proposed model. The importance weight of environmental and social goals is calculated in the first stage using the group best-worst approach. The multi-objective mixed integer programming model is then transformed into a single-objective model using a fuzzy interactive programming in the second stage. The suggested model’s efficacy is demonstrated by numerical findings, which indicate that incorporating sustainable development goals allows investors to analyze strategic project selection decisions from three perspectives: profit, environment, and social.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project Selection
  • Limitation of resources
  • Sustainable Development
  • uncertainty
  • Fuzzy possibilistic programming