بهینه‎سازی عملکرد شبکه زنجیره تامین حلقه بسته طلا با تاکید بر مسئولیت‎های اجتماعی در شرایط عدم قطعیت (مورد مطالعه: کارخانه طلای زرشوران)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی و مدیر گروه آموزشی مدیریت صنعتی

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان

4 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان

چکیده

اهمیت مدیریت زنجیره تامین مخصوصا در معادن از آنجایی است که پیاده‌سازی موفق زنجیره موجب کمتر شدن هزینه‌ها، افزایش سود و بهره‌وری و کاهش ریسک می‌گردد. استحصال این معادن و فرآوری محصولات معدنی با وجود تاثیرات مثبت در اقتصاد و ایجاد اشتغال، تاثیرات منفی بسیاری بر محیط زیست نیز می‎گذارند. ضرورت توجه به اثرات مثبت اقتصادی و اجتماعی و اثرات نامطلوب زیست‎محیطی زنجیره‎های تامین در صنایع معدنی، محققین را به سمت مدل‎سازی مسئولیت‎های اجتماعی سوق داده است. هدف این پژوهش، بهینه‎سازی زنجیره تامین معدن طلای زرشوران با هدف بیشینه‎سازی همزمان سود اقتصادی و مسئولیت‎های اجتماعی در شرایط عدم قطعیت با استفاده از دو الگوریتم‎های فراابتکاری می‎باشد. نتایج نشان داد که ارتباط معکوسی میان سود اقتصادی زنجیره تامین و مسئولیت‎های اجتماعی شرکت وجود دارد. همچنین با عواملی نظیر افزایش بازدهی تولید می‎توان هم سود اقتصادی و هم مسئولیت‎های اجتماعی شرکت را به صورت همزمان افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Gold closed-loop supply chain performance with emphasis on social responsibilities under uncertainty (Case study: Zarshouran gold factory)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shafiei Nikababadi 1
  • Alireza Moghaddam 2
  • Morteza Kheyri 3
  • Hanieh Shambayati 4
1 Associate Professor of Industrial Management/semnan university
2 َAssistant Professor of Industrial Management. Semnan University
3 MSc in Industrial Management, semnan Univeristy
4 PhD Candidate of Industrial Management, Semnan Univeristy
چکیده [English]

Mining supply chain management is important because successful chain implementation reduces costs, increases profits and productivity, and reduces risk. The extraction of these mines and the processing of mineral products, despite the positive effects on the economy and job creation, also have many negative effects on the environment. The need to pay attention to the positive economic and social effects and adverse environmental effects of supply chains has led researchers to model social responsibilities. In fact, by modeling the supply chain and optimizing it, in addition to increasing the economic benefits of the supply chain, we can have a more accurate view of the potential decisions and future effects of these decisions. The purpose of this study is to mathematically model the supply chain of the Zarshuran gold mine with the aim of maximizing the economic benefits and social responsibilities simultaneously in the condition of uncertainty. Gold prices and customer demand are considered uncertain in the proposed model. This two-objective supply chain optimization model is one of the NP hard problems that can not be solved using precise methods. Therefore, meta-heuristic algorithms, Strength Pareto Evolutionary Algorithm II (SPEA-II) and Nondominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA-II) are used here to optimize the supply chain. The results showed that there is an inverse relationship between supply chain economic profit and corporate social responsibility. It also showed that with factors such as increasing production efficiency, both economic profits and social responsibilities of the company can be increased simultaneously. Sensitivity analysis of gold sales capacity showed that with increasing sales, economic profits and social responsibility increase. In fact, with the increase of production, the amount of greenhouse gas production and the amount of waste soil production as well as the amount of water consumption increase, but the welfare benefits divided by the region and the employment created overcome these negative factors and lead Increases social responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimization
  • Closed-loop supply chain
  • Sustainable Supply chain Network
  • Social Responsibility
  • uncertainty