بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی در سیستم تولیدی سه سطحی چند محصولی با ماشین های چند منظوره (مطالعه موردی: لوله و اتصالات، تک جدار و دو جدار)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشگاه تهران، دانشکده کارآفرینی

چکیده

برنامه ریزی تولید یکی از مهمترین کارکردها در فرآیند تولید و مدیریت عملیات است. در این مقاله، یک شرکت تولید کننده چند محصولی با چندین ماشین نامتناجنس مورد بررسی قرار گرفته است. ما، از شبیه سازی برای حل زنجیره تامین سه سطحی با ماشینهای چند منظوره همراه با پراکندگی جغرافیایی استفاده شده است، که در آن تولیدکنندگان و انبارها زیر مجموعه ی یک شرکت واحد تحت یک استراتژیک همکاری در شرایط بحرانی در نظر گرفته شده اند. هدف اصلی مقاله، بهینه کردن هزینه های سیستم تولیدی با استفاده از شبیه سازی، به گونه ای که مجموع هزینه های تولید، نگهداری، کمبود و خرید ماشینها کمینه شود. برای حل این مسئله یک روش جدید بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی با ترکیب آپتکواست انجام شده است. نتایج مثال عددی نشان می دهد که سیاستهای کنترلی و نوآوریهای در نظر گرفته شده در جهت کاهش هزینه های سیستم تاثیر بسزایی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation-based optimization in multi–echelon level production system by multifunctional machines (case study: polyethylene pipe and fittings)

نویسندگان [English]

  • Ali Fattahi 1
  • Seyed Mojtaba Sajadi 2
  • Seyed Ahmad Yazdian 1
1 Department of Industrial Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad Unversity, Tehran, Iran
2 New Business Department, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Production planning is one of the most important functions in the production process and operations management. Production planning should be carried out under uncertainty and in consideration of these uncertainties, it leads to the real model of production planning. Considering that the goal is to minimize the cost and maximize profits from the inventory, it can be said that the cost and benefits of each system are affected by decisions related to inventory. therefore, recognizing and finding solutions to optimize such a complex system can help improve production. In this paper, a multi-product manufacturing company with geographical dispersion, under the uncertainty of customer entry is investigated. One of the innovations of this paper is the use of simulation to solve the three-level supply chain using multipurpose machines with geographical dispersion. At each level, there are several selections with geographical distribution. Where all producers are subsets of a single company. Other innovations include the heterogeneity of machines and the ability of retailers to meet demand from surrounding warehouses if critical conditions arise. Production control policies are based on inventory control, This includes production and maintenance of products aimed at attracting customer satisfaction to avoid the shortage, which is possible with the cooperation of factories and warehouses. The final product demand in the given system is under uncertainty and the generated waste can be converted into a final product after the remanufacturing, And such a shortage will lead to the loss of the client. due to the uncertainty and complexity of these systems, system simulation has been carried out using ARENA software version 14.0. then, to optimize this system, the OptQuest software has been used to optimize the model, which result's in determining the optimal production rate. the results of the numerical example show that the costs of this system have decreased significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • production planning
  • Simulation Optimization
  • Three-Echelon Supply Chain
  • Multi-purpose Machines
  • uncertainty