نویسنده = رضا برادران کاظم زاده
تعداد مقالات: 6
1. پایش پروفایل‌های خطی ساده با استفاده از نمودارهای کنترل تطبیقی T2 در فاز ۲

دوره 1-30، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 73-85

رضا برادران کاظم زاده؛ امیرحسین امیری؛ بهنوش کوهستانی


2. بهینه‌سازی چندهدفه‌ی مسئله‌ی مرکز تماس چندگانه بااستفاده از متدولوژی سطح پاسخ

دوره 1-30، شماره 1.1، بهار و تابستان 1393، صفحه 47-57

رضا برادران کاظم زاده؛ علی سلماس نیا؛ هادی دارابی


3. تبلیغات مشارکتی در زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی

دوره 1-29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 71-76

رضا برادران کاظم زاده؛ اعظم قهاری


4. ارائه‌ی مدلی برای بررسی میزان تأثیرات قابلیت یادگیری سازمانی بر نوآوری

دوره 1-28، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 3-14

هدی داورزنی؛ رضا برادران کاظم زاده؛ سیدحسام الدین ذگردی