نویسنده = علی اکبر اکرامی
تعداد مقالات: 3
1. اثر اتصال به روش فاز مایع‌گذار بر ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن 304

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز و زمستان 1386، صفحه 5-9

هیمن نیکدین؛ علی اکبر اکرامی


2. تاثیر ریزساختار بر خواص مکانیکی فولاد AIS4340

دوره 21، 32- ویژه مهندسی، پاییز و زمستان 1384، صفحه 25-30

بنفشه باباخانی؛ علی اکبر اکرامی


3. ارتباط بین ساختارو خواص مکانیکی اتصال ایجاد شده در سوپر آلیاژ MA758 به روش TLP

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، بهار و تابستان 1382، صفحه 22-26

علی اکبر اکرامی