نویسنده = پیام حنفی‌زاده
تعداد مقالات: 3
1. طراحی متدولوژی تدوین مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی ایران

دوره 24، شماره 45، پاییز و زمستان 1387، صفحه 97-110

پیام حنفی‌زاده


3. تخصیص سرمایه با روش فضای احتمالی تفکیک شده

دوره 22، شماره 34، بهار و تابستان 1385، صفحه 11-20

پیام حنفی‌زاده؛ عباس سیفی؛ کوماراسامی پونومبالام