نویسنده = کامران شهانقی
تعداد مقالات: 2
1. بهینه‌سازی فواصل بازرسی در افق زمانی محدود برای یک سیستم دومؤلفه‌یی با دو نوع خرابی

دوره 35.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 19-29

10.24200/j65.2018.7268.1781

حمید مؤکدی؛ سید محمد سیدحسینی؛ کامران شهانقی


2. بهینه‌سازی آستانه‌ی اقدامات نگه‌داری و تعمیرات پیشگیرانه در یک برنامه‌ی مبتنی بر شرایط )C‌P‌M(، بااستفاده از رویکرد برنامه‌ریزی پویا

دوره 1-26، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 115-119

کامران شهانقی؛ مهدی جعفریان؛ مجید بیک وردی؛ زینب نژاد بیگلری