نویسنده = محمد فتحیان
تعداد مقالات: 4
2. ترکیب وب‌خدمت مبتنی‌بر مشاهدات کاربران در سناریوی رایانش ابری

دوره 35.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 87-97

10.24200/j65.2018.7353.1827

محمد رضا رازیان؛ محمد فتحیان


3. ارائه‌ی مدل تیم‌سازی متخصصان با درنظر گرفتن شبکه‌ی همکاری و مهارت

دوره 34.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-42

10.24200/j65.2018.5603

محمد فتحیان؛ محمد ساعی شاهی


4. ارائه‌ی مدلی برای توسعه‌ی چابکی در سازمان‌ها

دوره 1-26، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 127-138

محمد فتحیان