نویسنده = مرتضی راستی برزکی
تعداد مقالات: 11
1. رویکرد نظریه بازی برای قیمت گذاری محصول در یک زنجیره تامین دو سطحی با در نظر گرفتن تخفیف های مقداری و سیاست بازگشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.24200/j65.2019.51905.1928

محمدرضا قاسمی؛ مرتضی راستی برزکی؛ حمید زارعی


5. بررسی رویکردهای استکلبرگ و متمرکز در تبلیغات و قیمت‌گذاری پویا برای زنجیره‌ی تأمین دوکانالی

دوره 35.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-146

10.24200/j65.2019.7208.1760

ابولقاسم رحمانی؛ سید رضا حجازی؛ مرتضی راستی برزکی


11. تعادل بازخوردی نش برای تبلیغات و قیمت‌گذاری پویا در یک زنجیره‌ی تأمین با کانال‌های توزیع دوگانه

دوره 33.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 79-90

10.24200/j65.2018.5495

ابوالقاسم رحمانی؛ سیدرضا حجازی؛ مرتضی راستی برزکی