نویسنده = رضا بشیرزاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی استواری روش‌های فراابتکاری برای برنامه‌ریزی مسئله‌ی جریان کارگاهی انسدادی در حالت تصادفی

دوره 1-30، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 101-109

محمدرضا آل آقا؛ محمد فضایلی؛ رضا بشیرزاده؛ رسول شفائی