نویسنده = یحیی زارع مهرجردی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل پویایی سیستم برای بررسی رفتار شاخص بهره‌وری کل عوامل در ایران

دوره 36.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1399، صفحه 87-96

10.24200/j65.2019.51869.1925

یحیی زارع مهرجردی؛ علی مصطفایی پور؛ سعید عابدی؛ محبوبه هنرور


2. یک رویکرد مدل‌سازی سیستم پویا برای ارزیابی مشارکت مردم در مدیریت ضایعات جامد شهری

دوره 35.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1398، صفحه 149-156

10.24200/j65.2018.20066

یحیی زارع مهرجردی؛ محدثه فرامرزی نژاد