کلیدواژه‌ها = مدیریت ارتباط با مشتری
تعداد مقالات: 8
1. مدلی برای تحلیل رفتار مشتریان با استفاده از داده‌کاوی (مطالعه‌ی موردی: صنعت روغن خوراکی)

دوره 32.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1395، صفحه 81-86

معصومه شعبانزاده گواسرایی؛ سمیه علیزاده؛ پروانه فرزانگان


6. ارائه‌ی مدلی برای کمینه‌سازی مجموع متوسط فواصل درون‌خوشه‌یی در طبقه‌بندی مشتریان

دوره 1-29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 113-121

ابوالفضل کاظمی؛ زهرا ضیایی کوچصفهانی


7. ارائه‌ی یک سامانه‌ی هوشمند با تلفیقی از درخت رگرسیونی و نقشه‌ی خودسازمانده بهینه‌شده برای تقسیم‌بندی بهینه‌ی مشتریان

دوره 1-28، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 43-54

علیرضا سروش؛ اردشیر بحرینی نژاد؛ محمدرضا امین ناصری