کلیدواژه‌ها = الگوریتم‌های فراابتکاری
تعداد مقالات: 6
3. ارائه و بهینه‌سازی یک مدل ریاضی چندهدفه مسئله‌یبارانداز تقاطعی با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری

دوره 32.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1395، صفحه 67-79

علی محتشمی؛ علی فلاحیان نجف‌آبادی؛ سعید فرخی


5. بررسی استواری روش‌های فراابتکاری برای برنامه‌ریزی مسئله‌ی جریان کارگاهی انسدادی در حالت تصادفی

دوره 1-30، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 101-109

محمدرضا آل آقا؛ محمد فضایلی؛ رضا بشیرزاده؛ رسول شفائی


6. تعیین توالی فرود هواپیما با استفاده از الگوریتم فراابتکاری نزول همسایگی متغیر

دوره 1-28، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 27-32

امیر صالحی پور؛ محمد مدرس