کلیدواژه‌ها = مدل فازی کامل و روش برنامه‌ریزی فازی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه و حل یک مدل چندهدفه‌ی فازی کامل برای مسئله‌ی انتخاب تأمین‌کننده

دوره 1-30، شماره 1.1، بهار و تابستان 1393، صفحه 105-111

مقصود امیری؛ امیر علیمی