کلیدواژه‌ها = متوسط طول دنباله
تعداد مقالات: 5
2. پایش فرایندهای دومرحله‌یی با مشخصه‌ی کیفی پروفایلی در مرحله‌ی دوم

دوره 31.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 3-11

حمید اسماعیلی؛ احمد صادقیه؛ امیرحسین امیری؛ یاسر صمیمی


3. یک رویکرد کنترل تطبیقی جدید برای پایش پروفایل‌های خطی چندگانه

دوره 1-30، شماره 1.1، بهار و تابستان 1393، صفحه 113-119

امیر حسین امیری؛ محمد حسنی انبوهی


4. پایش فرایندهای چندمشخصه‌ی وصفی و متغیر با استفاده از شیوه‌ی بوت‌استرپ

دوره 1-30، شماره 1.2، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-27

امیرحسین امیری؛ محمد هادی دورودیان


5. نمودارهای کنترل G‌W‌M‌A و D‌G‌W‌M‌A برای مشخصه‌های کیفی وصفی

دوره 1-30، شماره 1.2، بهار و تابستان 1393، صفحه 129-138

مریم اسمعیلی؛ حمیده نیکزاد؛ رویا انجم شعاع