موضوعات = مهندسی صنایع
تعداد مقالات: 4
1. چارچوبی کمّی برای انتخاب راهبردهای پاسخ به ریسک در شرکت‌های نوپا)مطالعه‌ی موردی: نانوفنّاوری)

دوره 35.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 99-110

10.24200/j65.2018.7322.1810

مریم هاشمی؛ محمدمهدی لطفی؛ محمد علی وحدت زاد


3. ارائه‌ی راهبرد جدید برای تخصیص قطعات مازاد در مسئله‌ی بهینه‌سازی قابلیت اطمینان

دوره 35.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1398، صفحه 167-176

10.24200/j65.2019.7222.1763

عبدالصابر پیروی؛ مهدی کرباسیان؛ مصطفی ابویی اردکان