موضوعات = کنترل کیفیت آماری
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی و تجزیه‌وتحلیل الگوهای سیکلی و سیستماتیک در نمودارهای کنترل فرایند

دوره 35.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 167-180

10.24200/j65.2018.50069.1837

سیدعلی لسانی؛ سید محمد تقی فاطمی قمی


3. طراحی بهینه‌ی آزمون‌های زوال تسریع شده‌ی مخرب با حضور ریسک‌های رقابتی

دوره 35.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 127-138

10.24200/j65.2018.50338.1848

مرتضی آگاه؛ رسول نورالسنا؛ کامیار صبری لقائی