دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

1. طراحی زنجیره تأمین نسل دوم سوخت سبز مبتنی بر سیاست‌های انتشار کربن در شرایط عدم‌قطعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j65.2020.54886.2076

ناعمه زرین پور؛ آیدا خانی


2. تاثیر دو عامل تصادفات و شرایط جوی بر ترافیک با استفاده از درخت تصمیم (مطالعه موردی: شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j65.2020.54632.2066

مینا کریمی؛ محمد سعدی مسگری


یادداشت فنی

4. بررسی اثر شلاقی بر زنجیره تامین دارو با در نظر گرفتن تحریم های بین المللی با رویکرد سیستم داینامیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.24200/j65.2021.55544.2114

مهدی نخعی نژاد؛ امیر حسن فرخ زاد؛ آفرین اخوان؛ یحیی زارع مهرجردی