کلیدواژه‌ها = مسیریابی وسایل نقلیه
تعداد مقالات: 5
2. مسیریابی موجودی باز با درنظرگرفتن کاهش مصرف سوخت روش حل: الگوریتم تکاملی تفاضلی

دوره 33.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 15-25

10.24200/j65.2018.5511

مهدی علینقیان؛ زهرا کاویانی؛ سید رضا حجازی


3. ارائه‌ی روش حل تقریبی برای مسئله‌ی مکان‌یابی ـ مسیریابی ـ موجودی پیوسته و چند انباره

دوره 33.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 95-104

10.24200/j65.2018.5512

عارفه طاهرخانی؛ کوروش عشقی؛ علی اکبر برومند‌شریفی


4. رویکردی جدید در مدل‌سازی و حل مسائل مکان‌یابی محورٓـ مسیریابی و آزمایش آن روی سامانه‌ی پستی ایران

دوره 33.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1396، صفحه 3-12

10.24200/j65.2017.5570

محمدعلی صنیعی‌منفرد؛ ستاره بهزادی پیشکناری