دوره و شماره: دوره 34.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-178