دوره و شماره: دوره 1-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-170