نویسنده = رضا برادران کاظم زاده
تعداد مقالات: 4
1. انتخاب آرمان در برنامه‌ریزی آرمانی چندگزینه‌یی از طریق تحلیل مؤلفه‌های اصلی اعداد فازی شهودی بازه‌یی

دوره 34.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 111-120

10.24200/j65.2018.20035

زهره کاهه؛ نسیم نهاوندی؛ رضا برادران کاظم زاده


2. تحلیل حساسیت در ریسک با استفاده از شبکه‌های بیزی

دوره 34.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-63

10.24200/j65.2018.5601

علی نوروزیان؛ رضا برادران کاظم زاده؛ سیدتقی اخوان نیاکی


3. توسعه‌ی یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی دوسطحی به‌منظور مدیریت تدارکات و حل آن از طریق یک الگوریتم ترکیبی

دوره 33.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-33

10.24200/j65.2018.5501

زهره کاهه؛ رضا برادران کاظم زاده؛ الیپس مسیحی؛ علی حسین زاده کاشان