نویسنده = یاسر صمیمی
تعداد مقالات: 3
2. مدل نقطه‌ی تغییر برای پایش پروفایل‌های پواسون در فاز ۲

دوره 33.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1396، صفحه 113-120

10.24200/j65.2017.5596

سجاد عبدالتاجدینی؛ یاسر صمیمی


3. استفاده از برآوردکننده‌های استوار به‌منظور پایش پروفایل خطی ساده چندمتغیره

دوره 32.1، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 3-13

مسلم کردستانی؛ یاسر صمیمی