کلیدواژه‌ها = قابلیت اطمینان
تعداد مقالات: 4
1. طراحی بهینه‌ی آزمون‌های زوال تسریع شده‌ی مخرب با حضور ریسک‌های رقابتی

دوره 35.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 127-138

10.24200/j65.2018.50338.1848

مرتضی آگاه؛ رسول نورالسنا؛ کامیار صبری لقائی


3. پایش وضعیت و نگهداری از قابلیت اطمینان سامانه های تک کاره

دوره 34.1، شماره 1.1، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-85

10.24200/j65.2018.5549

عاطفه مهرورز؛ محمدعلی صنیعی منفرد؛ محمدعلی فارسی؛ محمود شفیعی


4. بهینه‌سازی آستانه‌ی اقدامات نگه‌داری و تعمیرات پیشگیرانه در یک برنامه‌ی مبتنی بر شرایط )C‌P‌M(، بااستفاده از رویکرد برنامه‌ریزی پویا

دوره 1-26، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 115-119

کامران شهانقی؛ مهدی جعفریان؛ مجید بیک وردی؛ زینب نژاد بیگلری