موضوعات = زنجیره تامین
تعداد مقالات: 5
1. ارائه‌ی یک رهیافت تعیین توأم اندازه‌ی انباشته، قیمت‌گذاری و برنامه‌ی بازرسی آماری

دوره 35.1، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 73-85

10.24200/j65.2018.7326.1814

مریم صفرنژاد؛ مجید امین نیری؛ رضا قاسمی یقین


2. ارائه‌ی الگوی مبتنی بر سنجه‌های کمکی شبکه‌یی برای ارزیابی عملکرد زنجیره‌ی تأمین(مورد مطالعه: زنجیره‌ی تأمین صنعت برق ایران)

دوره 35.1، شماره 1.2، بهار و تابستان 1398، صفحه 51-65

10.24200/j65.2019.7240.1772

اکرم اویسی عمران؛ محسن شفیعی نیک آبادی؛ مقصود امیری؛ کیخسرو یاکیده