نویسنده = ���������� ������������������ �������� ��������