نویسنده = ������������ ������ ���������������������