نویسنده = رضا برادران کاظم زاده
پایش پروفایل‌های خطی ساده با استفاده از نمودارهای کنترل تطبیقی T2 در فاز ۲

دوره 1-30، شماره 2، دی 1393، صفحه 73-85

رضا برادران کاظم زاده؛ امیرحسین امیری؛ بهنوش کوهستانی


بهینه‌سازی چندهدفه‌ی مسئله‌ی مرکز تماس چندگانه بااستفاده از متدولوژی سطح پاسخ

دوره 1-30، شماره 1.1، تیر 1393، صفحه 47-57

رضا برادران کاظم زاده؛ علی سلماس نیا؛ هادی دارابی


تبلیغات مشارکتی در زنجیره‌ی تأمین سه‌سطحی

دوره 1-29، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 71-76

رضا برادران کاظم زاده؛ اعظم قهاری


ارائه‌ی مدلی برای بررسی میزان تأثیرات قابلیت یادگیری سازمانی بر نوآوری

دوره 1-28، شماره 2، دی 1391، صفحه 3-14

هدی داورزنی؛ رضا برادران کاظم زاده؛ سیدحسام الدین ذگردی