اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله

در مجله ی علمی «شریف»

 

 ضمن‌ تقدیر و تشکر از همکاری‌ نویسندگان محترم با مجله‌ی‌ علمی‌ «شریف‌»، ذیلاً ضوابط‌ درج‌ مقالات‌ را در این‌ مجله‌ برای‌ مزید اطلاع‌ اعلام‌ می‌دارد:

1- ضروری است مقاله ی ارسالی از موضوع و محتوای جدید و به روز علمی برخوردار باشد.

2-  مسئوولیت مطالب مندرج در مقاله بر عهده ی نویسندگان آن است.

3- ارسال هم زمان مقاله و یا بخشی از آن به صورت (فارسی‌ و انگلیسی‌) به سایر مجلات، خلاف مقررات اخلاقی است.

4 – ضروری است ضمن بهره گیری از پژوهش های مشابه به روز، اصل امانت داری در نگارش مقاله رعایت شود.

5 – از برهان و استدلال کافی در نتیجه گیری استفاده شود.

6- تأمل و تعمق در نگارش دست نوشته و ارائه یافته ها و پرهیز از شتاب زدگی در انعکاس دستاوردهای مقاله از نقش بسزایی برخوردار است.

7- حذف و یا اضافه کردن و یا تغییر نام نویسندگان و همچنین تغییر نویسنده ی مسئول بعد از تکمیل فرم انحصار چاپ، امکان پذیر نیست.

- لازم‌ به‌ ذکر است‌ که‌ درج‌ مقالات‌ در مجموعه‌ مقالات‌ سمینارها و کنفرانس‌ها در این‌ مورد مستثنی‌ هستند.