فرایند پذیرش مقالات

مقالات واصله پس از بررسی اولیه توسط سردبیر تخصصی / هیأت تحریریه و دریافت فرم تکمیل شده انحصار چاپ تا زمان انتشار الکترونیکی به ترتیب مراحل زیر را طی خواهد کرد:

الف) مقالاتی که از فرمت مناسب بر اساس راهنمای نگارش مقالات برخوردار باشند ابتدا در سامانه ایرانداک و نرم افزار مشابهت ­یاب بررسی می ­شوند.

ب) مقالاتی که در مرحله قبل مورد تأیید قرار گرفته ­اند، دست کم برای سه داور که در موضوع مقاله صاحب نظر باشند ارسال و پس از بررسی بر حسب نتیجه داوری به سه دسته تقسیم می­شوند:

1- مقالاتی که پس از مرحله بررسی اولیه پذیرفته می شوند.

2- مقالاتی که پس از اصلاح مورد نظر داوران قابل انتشارند.

3- مقالاتی که پس از مطالعه و بررسی قابل پذیرش تشخیص داده نمی ­شوند.

ج) پس از ارسال نظرات داوران، نویسنده / نویسندگان مقاله باید از تاریخ زمان دریافت نظرات، حداکثر ظرف مدت 30 روز اصلاحات مورد نظر را انجام داده و یا دلایل خود را مبنی بر عدم نیاز به اصلاح را به دفتر فصلنامه منعکس نمایند.

انجام اصلاحات ممکن است در یک فرایند رفت و برگشتی در دو یا سه مرحله انجام پذیرد و تا زمانی که محتوای مقاله از نظر سردبیر مجله قابل قبول نباشد به طول بیانجامد.

د)‌ پس از احراز اصلاحات مورد نظر داوران و یا اقامه دلایل کافی مبنی بر عدم نیاز به اصلاح و تأیید سردبیر، نامه پذیرش / عدم پذیرش برای نویسنده ارسال خواهد شد.

ه ) تمامی مقالات پس از پذیرش توسط کارشناس سامانه در فهرست مقالات آماده ­ی انتشار قرار می ­گیرند.

  • مقالات مذکور پس از ویرایش ادبی و فنی، حروف چینی و صفحه ­آرایی در قالب فرمت مجله برای نویسنده مسئول ارسـال می ­شوند تا در صورتی که مواردی نیاز به کنترل و تغییر داشته باشد انجام شود و پس از تأیید نویسنده، در سامانه مجله برای انتشار ثبت می ­شود.