نویسنده = نظام‌الدین مهدوی امیری
طرح و تحلیل الگوریتم‌های جدید برای حل برخی دستگاه ها و برنامه‌ریزی خطی روی فضا‌های حقیقی و صحیح

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، مهر 1382، صفحه 13-20

نظام‌الدین مهدوی امیری؛ مجید ادیب؛ حمید اسمعیلی


تفکیک‌پذیری چندگانه‌ی رویه ها با توپولوژی دلخواه

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، دی 1380، صفحه 70-77

نظام‌الدین مهدوی امیری؛ فرامرز فامیل سماواتی