نویسنده = ��������������������� ����������
بررسی تغییرات ریز ساختار جوش سوپر الیاژ پایه نیکل ۵۲۰ UDIMET

دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 22-28

فردین نعمت‌زاده؛ امیر حسین کوکبی؛ سید محمد مهدی هادوی؛ فرامرز عادلی