نویسنده = علی اکبر اکرامی
اثر اتصال به روش فاز مایع‌گذار بر ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن 304

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، مهر 1386، صفحه 5-9

هیمن نیکدین؛ علی اکبر اکرامی


تاثیر ریزساختار بر خواص مکانیکی فولاد AIS4340

دوره 21، 32- ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 25-30

بنفشه باباخانی؛ علی اکبر اکرامی