نویسنده = عبدالرضا سیم‌چی
سنجش و تحلیل بهینه‌ی فرایند‌های غیر مستقیم ابزار‌سازی سریع به روش تحلیل مراتبی (AHP)

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، مهر 1386، صفحه 75-85

یگانه خویی؛ سید حسین میرحسینی؛ عبدالرضا سیم‌چی