نویسنده = ������������ ������������
زیست‌فناوری محیط زیست

دوره 16، 18 - ویژه " زیست فناوری "، فروردین 1379، صفحه 7-16

منوچهر وثوقی