نویسنده = ����������������������� ����������
تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیک آلیاژ AZ91

دوره 21، 32- ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 41-48

مهدی رافتی جاویدان؛ شیوا خوشخویی؛ فرزاد خمامی‌زاده؛ کاظم حنایی