نویسنده = ���������������� ����������
تحلیل بحران آب با نگرشی بر دانش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و آبخیزداری در ایران

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، فروردین 1380، صفحه 22-32

ناصر طالب بیدختی؛ بهنام هوشیاری


بررسی اولویت‌های تحقیاتی در بخش محیط زیست و توسعه پایدار در ایران

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، فروردین 1377، صفحه 10-18

ناصر طالب بیدختی؛ بهنام هوشیاری