نویسنده = ������������ ������������
دور نمای توسعه بخش انرژی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، 8 -ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (3)، شهریور 1373، صفحه 10-29

یدالله سبوحی


سازماندهی مطالعات انرژی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، 7- ویژه "انرژی و جایگاه آن در ایران" (2)، فروردین 1373، صفحه 13-20

یدالله سبوحی


مطالعات انرژی در ایران

دوره 9، 6- ویژه "انرژی و جایگاه آن در ایران"، آذر 1372، صفحه 11-21

یدالله سبوحی