نویسنده = ���������� �������� ��������������������