نویسنده = ������������ ������������
طراحی مدل پویایی سیستم برای بررسی رفتار شاخص بهره‌وری کل عوامل در ایران

دوره 36.1، شماره 1.1، شهریور 1399، صفحه 87-96

10.24200/j65.2019.51869.1925

یحیی زارع مهرجردی؛ علی مصطفایی پور؛ سعید عابدی؛ محبوبه هنرور