نویسنده = محمدعلی وحدت‌زاد
برنامه‌ریزی یک‌پارچه‌ی حمل‌ونقل و موجودی در یک زنجیره‌ی تأمین با در نظر گرفتن انتشار کربن

دوره 32.1، شماره 2.1، اسفند 1395، صفحه 59-69

سید حسام‌الدین انوار؛ احمد صادقیه؛ سید علی ترابی؛ محمدعلی وحدت‌زاد


برنامه‌ریزی زنجیره‌ی تأمین حلقه‌بسته با تقاضای قطعی پویا و قیمت پیوسته‌ی نزولی

دوره 31.1، شماره 2.2، اسفند 1394، صفحه 27-35

حمیدرضا کمالی؛ احمد صادقیه؛ محمدعلی وحدت زاد؛ حسن خادمی زارع